سنگ قبر مربوط به دوره ایلخانی در تویسرکان کشف و ضبط شد.