ما خنده را با خنده و سیلی را با سیلی پاسخ می دهیم. پس احتیاط کنید.