معاون وزیر امور خارجه با قائم مقام وزارت امور خارجه ترکیه دیدار و رایزنی کرد.