رضا کیانیان گفت: هنر ذاتا آزاد است و هرگز به بند قدرت‌ها درنیامده است.