یک قاضی در ایالت میشیگان با صدور حکمی قضایی، مانع از اخراج بیش از 1400 عراقی اخراجی از آمریکا شد.