رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: اولویت بندی اصل پذیرش و اجرای هر پروژه ای است و شهرداری باید از افزایش میزان تغییر در پروژه ها جلوگیری کند..